otom

Improvisation with Max 20140123

Improvisation with Max 20140123

A improvisation work series of otom, using Cycling ’74 Max/MSP Jitter. "Imp ...

Jan 23, 2014

Improvisation with Max 20120420

Improvisation with Max 20120420

A improvisation work series of otom, using Cycling ’74 Max/MSP Jitter. "Imp ...

Dec 17, 2013

Improvisation with Max 20111227

Improvisation with Max 20111227

A improvisation work series of otom, using Cycling ’74 Max/MSP Jitter. "Imp ...

Dec 12, 2013

Improvisation with Max 20110521

Improvisation with Max 20110521

A improvisation work series of otom, using Cycling ’74 Max/MSP Jitter. "Imp ...

Oct 31, 2013

Improvisation with Max 20110618

Improvisation with Max 20110618

A improvisation work series of otom, using Cycling ’74 Max/MSP Jitter. "Imp ...

Oct 26, 2013

20130607_improvisation

Improvisation with Max 20130607

A improvisation work series of otom, using Cycling ’74 Max/MSP Jitter. "Imp ...

Jun 07, 2013

bandcamp

started bandcamp

otom started bandcamp page. you can listen to all otom tracks. here. http://otom ...

Jul 03, 2012

Improvisation with Max 20120529

Improvisation with Max 20120529

A improvisation work series of otom, using Cycling ’74 Max/MSP Jitter. "Imp ...

May 29, 2012

improvisation with Max 20120310

Improvisation with Max 20120310

A improvisation work series of otom, using Cycling ’74 Max/MSP Jitter. "Imp ...

Mar 10, 2012

Improvisation with Max 20120229

Improvisation with Max 20120229

A improvisation work series of otom, using Cycling ’74 Max/MSP Jitter. "Imp ...

Feb 29, 2012

Improvisation with Max 20111108

Improvisation with Max 20111108

A improvisation work series of otom, using Cycling ’74 Max/MSP Jitter. "Imp ...

Nov 08, 2011

brilliant sky / otom

brilliant sky

brilliant sky / otom A improvisation visual/audio work of otom, using Cycling ’7 ...

Dec 16, 2010

fleeting / otom

fleeting

fleeting / otom A improvisation visual/audio work of otom, using Cycling ’74 Max ...

Dec 10, 2010

stare blankly / otom

stare blankly

stare blankly / otom A improvisation visual/audio work of otom, using Cycling ’7 ...

Dec 05, 2010

continuation of dreams / otom

continuation of dreams

continuation of dreams / otom A improvisation visual/audio work of otom, using C ...

Jun 24, 2010